Reklamační řád

Reklamační řád cestovní kanceláře Kufřík

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád (dále jen "Řád") upravuje postupy pro řešení reklamací klientů cestovní kanceláře Kufřík. CK se zavazuje, že v souladu s platnými právními normami a etickými standardy bude efektivně, spravedlivě a transparentně řešit veškeré reklamace.

2. Definice pojmu reklamace

Reklamace je považována za písemnou žádost klienta o uplatnění záruky, náhrady škody, opravy či jiného nároku souvisejícího s poskytnutými službami CK.

3. Způsob podání reklamace

Klient je povinen reklamaci podat písemně prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@ck-kufrik.cz nebo doporučeným dopisem na adresu sídla CK. Reklamace by měla obsahovat detailní popis problému, jméno klienta, kontaktní údaje a případně doklady podporující reklamaci (fotografie, faktury apod.).

4. Časový limit pro podání reklamace

Reklamaci je nutné podat co nejdříve po zjištění problému, nejpozději však do 14 dnů od skončení poskytovaných služeb CK.

5. Řešení reklamace

CK se zavazuje k okamžitému zahájení řešení reklamace. Během 30 dnů od obdržení reklamace bude CK klienta informovat o postupu řešení. V případě, že by bylo nutné pro vyřešení reklamace získat dodatečné informace, může se lhůta pro řešení prodloužit, ovšem o tuto skutečnost bude klient včas informován.

6. Možnosti řešení reklamace

a) Záruka na služby: CK poskytuje záruku na své služby v souladu s platnými zákony. Klient bude informován o podmínkách a rozsahu této záruky.
b) Náhrada škody: V případě prokázaného zavinění CK, které způsobilo klientovi škodu, bude náhrada škody vyřízena v souladu s platnými právními předpisy.
c) Oprava či náhrada: CK může nabídnout klientovi možnost opravy nebo náhrady služeb, pokud je to technicky proveditelné a odpovídá charakteru reklamace.

7. Odvolání proti rozhodnutí CK

Pokud klient nesouhlasí s vyřízením reklamace ze strany CK, má právo se odvolat a požádat o přezkoumání svého nároku. V takovém případě může kontaktovat CK písemně nebo e-mailem a uvést důvody svého nesouhlasu.

8. Uplatnění nároku u soudu

V případě, že nedojde ke shodě mezi CK a klientem ohledně vyřízení reklamace, má klient právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu.

9. Účinnost řádu

Tento reklamační řád je účinný od [datum účinnosti] a nahrazuje veškerá předchozí ustanovení týkající se reklamací.

Kontakt na reklamace

E-mail: reklamace@ck-kufrik.cz
Adresa: [Adresa sídla CK]